Koronavett i Røros IL

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten. Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet.

Røros IL følger den fellesidrettslige smitteveilederen, utarbeidet av helsemyndighetene og idretten. Denne bør leses og forstås av alle involverte i Røros IL. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

*Mer om Forsterket renhold

**Mer om kontaktreduserende tiltak

Arrangementer

Arrangementer regnes som kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening. Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

For voksne er den gjeldende nasjonale anbefalingen å utsette/avlyse arrangementer som samler deltakere fra ulike kommuner.

Avstandskrav med unntak på arrangementer

 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:
  • Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning
  • Personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet

Unntakene om avstand gjelder for utøvere, deltakere og støtteapparat, men ikke for publikum.

Antall personer på arrangementer

Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 • 10 personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
 • 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
 • 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune, eller 100 personer hvor alle sitter på faste, tilviste plasser

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte. Grunnen til at også utøvere, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i løpet av arrangementet. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så langt det er mulig.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer eller foresatte som er arrangører.

Ved toppidrettsarrangementer inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer, der det er minst to meter avstand mellom gruppene.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Grupper med inntil 10/50/100/200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

Krav til arrangør

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Treninger

For samlinger i grupper som ikke er arrangementer, for eksempel ordinære treninger, anbefales som hovedregel gruppestørrelse på inntil 20 personer og avstand på minst 1 meter. Hovedanbefalingen om gruppestørrelsen kan tilpasses ulike idretter. Se mer om dette og unntak fra hovedanbefalingen om antall personer og avstand mellom dem i avsnittet om Anbefaling om avstand mellom personer.

Ansvar og planlegging av aktivitet/arrangementer

 • Hovedstyret, har ansvar for at all aktivitet i idrettslaget skjer slik det står i særforbundenes koronavettregler og smittevernveileder for idretten.
 • Alle som deltar i planlegging og utføring av trening og aktivitet (trenere og andre verv) har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik det står i retningslinjene.
 • Utøverne og utøvernes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Se også Risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern ved idrett.

Utstyr

 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. Eventuelt kan det distribueres rene, personlige, merkede flasker til den enkelte utøver.
 • Ansvar for håndtering og plassering av utstyr under treningen, som for eksempel kjegler, fordeles slik at så få personer som mulig bærer eller flytter på utstyret.
 • Utstyret skal rengjøres jevnlig.

Utøvere

 • Håndhilsning, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.
 • Det bør hostes i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etter dette.
 • Man bør unngå å berøre ansiktet.
 • Utøverne skal unngå å spytte.
 • Utøverne bør bruke nyvasket treningstøy.

Lister

Det skal føres frammøteliste på treninger. Et stort antall deltakere øker risiko for smitte. Aktiviteter/trening: anbefalt maks 20 personer.

Koronaansvarlig ved arrangementer

Det skal være en koronaansvarlig på arrangementer som skal kontrollere antall tillatte personer til stede, ha kontaktopplysninger på alle til stede, sørge for at deltakerne holder avstand og generelt gjennomfører arrangementet i henhold til smittevernveileder for idretten.

Arrangementer på offentlig sted: tillatt maks 200 personer, inkludert tilskuere.

Utenfor idrettsarenaen

 • Ha alltid minst en meters avstand når man ikke er i nærkontaktaktivitet. Dette gjelder også ved reise til og fra aktiviteten.
 • Skift helst til treningsutstyr hjemme.
 • Lytt til trenere og ledere. Alle skal overholde gjeldende smittevernregler på idrettsarenaen.

Risikovurdering

Les mer om risikovurdering ved planlegging av treninger/arrangementer her.

Særforbundenes koronavettregler

Hvert enkelt særforbund har laget en oversikt over deres koronavettregler. Se hvilke retningslinjer som gjelder for din idrett:

Allidrett

Fotball

Håndball

Orientering

Ski

Skiskyting

Turn

Volleyball

Idrettens koronavettkurs

Kurset omhandler hvilke retningslinjer for smittevern som gjelder i forbindelse med selve idrettsutøvelsen. Målgruppen for e-kurset er alle utøvere over 13 år og alle foreldre og foresatte som selv skal delta eller har barn som skal delta i trening, kamper og arrangement i regi av idretten. Kurset er særlig rettet mot utøvelse av kontaktidrett, men vil være nyttig for utøvere i alle idretter.

Dette må du gjøre via din bruker i Minidrett, og du får et kursbevis på din profil når kurset er gjennomført. Kurset tar ikke lang tid, og gir nødvendig informasjon for alle som på en eller annen måte er engasjert i idretten. Oppfordre gjerne alle som er engasjert i din idrett om å ta kurset – utøvere, trenere, foreldre, osv. Kurset tar du her.

Informasjonsmateriell 

Her kan du hente ut ulike informasjonsplakater for print og digitalt. Kan sendes ut til involverte i idrettene, printes ut ved treninger/arrangementer, publiserer på Facebook, o.l.

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/

Spørsmål

Dersom du og din særgruppe lurer på hvordan dere skal forholde dere til aktivitet denne tiden, ta kontakt med daglig leder på

Bruk av Verket

 1. Alt utstyr som er brukt under trening skal rengjøres (gjelder både i basishallen og på bane 1-3) og deretter settes tilbake på plass!
 2. All bruk av 2.etasje i inngangspartiet til møter, samlinger el lign. må bookes/avtales med Rune senest dagen før
 3. Ingen voksne eller barn, unntatt trenere/aktive som skal trene, skal være inne i anlegget under trening
 4. Det er ikke lov til å sitte oppe i 2. etasje ved bordene for å gjøre lekser e.l.
 5. Lag/spillere som skal trene får ikke gå inn i Verket før tidligst ti minutter før treninga starter
 6. Lag/spillere som har trent skal alltid forlate banen fem minutter før treningstidas slutt
 7. Lag som er ferdig med å trene skal være ute av Verket senest ti minutter etter treningstidas slutt
 8. Alle garderober er stengt på kveldstid! Skift hjemme.
 9. Følg alle rutiner for smittevern
 10. ALLE skal vaske hender i antibac eller såpe/vann når de ankommer Verket FØR trening
 11. Tilsynsvakta vil kontrollere at smittevernsrutinene følges
 12. Husk! Færrest mulig berøringsflater 
 13. Følg skilting på vei inn og ut av Verket
 14. All henting/levering av barn skjer ute

Oppdateringer vedr. bruk av Verket: 

• foreldre skal vente UTE når de henter/levere sine barn og skal IKKE inn i anlegget (unntak for de aller yngste barna som trenger å ha med seg foreldre inn)
• søsken, venner og kjærester har ikke adgang til anlegget - og må vente ute
• det er forbudt for alle å bruke/sitte på tribunen eller ved bordene oppe i 2.etasje under trening
• en treningsgruppe skal bestå av inntil 20 spillere + trenere (22 stk. går greit, men IKKE 25-40)
• neste lag som skal trene skal samles ute og gå inn i samlet tropp tidligst 10 min før treningsstart
• når et lag er ferdig med å trene skal disse forlate anlegget så fort som mulig og senest 10 min etter treningsslutt
• man skal unngå å møte lag og utøvere som skal inn/ut av hallen "i døra"
• alle trenere/instruktører skal føre oppmøteoversikt for alle som deltar på sin trening (av smittesporingshensyn)
• skilting på inngangsdører og ellers i anlegget SKAL følges (inn en og ut den andre - den i midten skal IKKE benyttes)
• sittegruppene i andre etasje skal IKKE benyttes til møter - dette må i så fall være avtalt med Rune i Verket senest dagen før!
 
Det er viktig at dere følger opp at TILSYNSVAKTENE fra Røros IL på vakt påser at retningslinjene følges, informerer de som ikke overholder disse og ber disse på en pen måte forlate anlegget/vente ute.
 
Tilsynsvaktene skal også skynde på lag/utøvere som er ferdigtrent slik at de kommer seg raskt ut av hallen/anlegget etter trening, og påse at lag/utøvere IKKE kommer inn i anlegget tidligere enn 10 min før treningsstart.
 

Sist oppdatert: 15. mars 2021