Medlemsinformasjon

Registrer nytt medlem i Røros IL

Registrering av medlemmer i Røros IL gjøres via NIF. Her kan du registrere deg selv eller ditt barn under 15 år som medlem. Du vil bli tatt videre til registreringssiden hos NIF. Trenger du hjelp til innmelding eller bruk av Min Idrett? Klikk her for veiledning.

Om medlemsskap i Røros IL

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.

Alle barn (t.o.m. 12 år) som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi, er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringspremien betales av NIF.

For barn f.o.m. 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende: fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre må det løses lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund.

For mer informasjon om medlemskontingenter til idrettslag i Norges Idrettsforbund, se her (https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/arkiv/buskerud-idrettskrets/idrettslag/forsikring/)

Gjeldende satser:

  • Enkeltmedlem alle aldre/bosted kr. 275,-
  • Familiemedlemskap kr. 150,- pr familemedlem. 
    NB! Maksimal sum for familiemedlemskap er kr. 600,-. I familier med flere enn fire medlemmer senkes avgiften per medlem.
  • Æresmedlemskap: kr. 50,- (dekkes av Røros IL) 
  • Naboklubbmedlemskap: kr. 0,-
    • Medlemmer i en naboklubb som ønsker å delta i en idrett i regi av Røros IL betaler kun treningsavgift til særgruppen.

Husk: ved aktiv deltakelsei en idrett må medlemmet også betale treningsavgift til den aktuelle særgruppen

Innmelding til Røros IL skjer via Min Idrett ( https://medlemskap.nif.no ) , eller bruk modulen på toppen av siden.

Oppslagsverk

Opplevelseskortet

Røros IL er med på Opplevelseskortet!

Opplevelseskortet er et tiltak for å gi barn og ungdom i alderen 2-16 år i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud. I et samarbeid med NAV har Holtålen kommune og Røros kommune igangsatt Opplevelseskortet i våre kommuner. Kortet er et ubyråkratisk tiltak som er treffsikkert i forhold til målsettingen.

Kortet fungerer som et klippekort, hvor aktivitetstilbydere det er inngått avtale med fastsetter et bestemt antall klipp per kalenderår. Eieren av kortet har anledning til å ta med seg en venn eller forelder/foresatt per aktivitet/klipp. NAV administrerer korttildeling.

For mer info – ta kontakt med NAV Røros/Holtålen eller kulturkontoret på Røros eller i Holtålen, eller les mer her (https://www.opplevelseskortet.no/)

Møteprotokoller